Reklamačný poriadok

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje sa na tovar (ďalej len „Tovar“) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu za základe medzi nimi uzavretej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby / zo záruky (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je Mifiel s.r.o., Ulica kanianska, 972 01 Bojnice, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 37945/R; IČO: 52 247 104.
 3. „Kupujúci“ je spotrebiteľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby už pri dodaní, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na odstúpenie od zmluvy (ak sú na to splnené podmienky) a vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je však vždy povinný o takej chybe Tovaru a/alebo jeho obalu spísať s predávajúcim alebo s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude Tovar a taká jeho chyba popísaná, inak Predávajúci nemôže chybu spočívajúcu v mechanickom poškodení Tovaru uznať.
 2. Záruka / zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na:
  - mechanické poškodenie Tovaru osobou inou ako Predávajúci alebo osoby, za ktorých konanie nesie Predávajúci zodpovednosť, 
  - používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, 
  - neodborné zaobchádzanie, 
  - zanedbanie starostlivosti o Tovar, 
  - neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, 
  - nesprávne ošetrovanie Tovaru, 
  - mechanické poškodenie Tovaru.
 3. Všetky opravy sú, v prípade, že do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie práv zo záruky / zodpovednosti za chyby podľa tohto bodu, bezplatné.
 4. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá tiež za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 5. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar, a plynie odo dňa prevzatia Tovaru.
 6. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov,  Predávajúci však nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).
 7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 8. Kupujúci je oprávnený pre chyby Tovaru odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
 9. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné chyby. Ak však Predávajúci o prípadných kazoch daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar chyby, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 10. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
   

3. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje výlučne v sídle Predávajúceho. Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu:
  Mifiel s.r.o., Ulica kanianska 1788/54, 972 01 Bojnice 

  V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla Predávajúceho, Kupujúci koná tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a označí zásielku príslušnými symbolmi. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zasielaný Tovar poistiť, Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek poškodenie Tovaru pri jeho preprave k nemu. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe, popis reklamovanej chyby Tovaru a kontaktné údaje na Kupujúceho (meno, adresa, email, telefón).
 2. Predávajúci po prijatí reklamácie bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu emailom prijatie reklamácie Tovaru, v ktorom dostatočne označí Kupujúceho, Tovar i chyby Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho emailom a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).  V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  - odovzdaním opraveného Tovaru,
  - výmenou Tovaru,
  - vrátením kúpnej ceny Tovaru,
  - vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
  - odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
 5. Predávajúci alebo určená osoba po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim  na prevzatie (opraveného alebo neopraveného v prípade zamietnutia reklamácie) Tovaru a/alebo reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar  a/alebo reklamačný protokol doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 6. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť kazový Tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 7. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave Tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má tiež právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 8. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 9. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 
 10. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2021.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho oznámenia.