Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

„Tovar“ je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim. 
„Predávajúci“ je prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.rozumnehracky.sk:
Mifiel s.r.o., Ulica kanianska 1788/54, 972 01 Bojnice, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 37945/R; IČO: 52 247 104, IČ DPH: SK21 2096 3328. Kontakt: email info@rozumnehracky.sk, telefón +421 903 801 846. 

Kúpna zmluva“ alebo zmluva je zmluva o kúpe a predaji tovaru uzavretá prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.
„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel kúpnu zmluvu. 
Objednávka“ je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného Kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany kupujúceho
 
tel. č.: 046/5422 771
 
fax č.: 046/5420 685
 
e-mail:
 tn@soi.sk 

 

1.     Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

2.     Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“) zasiela kupujúci predávajúcemu primárne vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára  na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci môže realizovať objednávku tiež emailom na adrese info@rozumnehracky.sk alebo telefonicky na čísle +421 903 801 846.

2.2. Pri odoslaní objednávky prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho príde kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie o zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie zaevidovania objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné potrebné údaje. Objednávky prijaté telefonicky alebo emailom zaeviduje predávajúci do systému elektronického obchodu predávajúceho manuálne.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho prijatá (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

3.     Storno objednávky

3.1. Kupujúci môže bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola expedovaná a to telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená kupujúcemu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednaný tovar, číslo účtu alebo adresu, na ktorú má byť poukázaná zaplatená kúpna cena za tovar.

3.2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku), ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať objednaný tovar v dohodnutej lehote (uvedenej v bode 5. Dodacie podmienky týchto Obchodných podmienok) a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená kupujúcemu na ním uvedený bankový účet. 

4.     Ceny

4.1. Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Všetky ceny sú uvádzané v mene euro a vrátane DPH. Cena za tovar nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 

5.     Dodacie podmienky

5.1. Tovar je posielaný poštou formou kuriérskej zásielky, resp. poštového balíka/doporučenej listovej zásielky alebo balíkovej/listovej dobierky. Predávajúci  sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Alternatívne si kupujúci môže vyzdvihnúť tovar na adrese odberného miesta, ktorá je zverejnená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ceny za doručenie sú určené v Cenníku prepravy.  

5.2. Dodanie objednaného tovaru realizuje predávajúci podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri jednotlivých položkách na internetovej stránke predávajúceho. Označenie "skladom" znamená, že tovar sa nachádza na sklade u predávajúceho a je zvyčajne odosielaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po objednaní. Označenie "naskladníme do x dní", kde x je číselná hodnota, znamená, že tovar sa nachádza na sklade u externého dodávateľa a predávajúci je zvyčajne schopný ho naskladniť a odoslať najneskôr do určeného počtu x pracovných dní po prijatí objednávky. Označenie "na objednávku", resp. "na otázku" znamená, že predávajúci pre daný tovar musí overiť dostupnosť u externého dodávateľa, o čom bude bezodkladne informovať kupujúceho. Pri platbe prevodom na účet bude tovar odoslaný až po pripísaní a identifikácii platby na účte predávajúceho.

5.3. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote týchto Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na ním uvedený bankový účet. 

6.     Cenník prepravy

6.1. Pre doručovanie tovaru využíva predávajúci služby prepravcov General Logistics Systems Slovakia s.r.o., alternatívne Slovenskej pošty a.s.

6.2. Cenník prepravy a doručovateľských služieb na území Slovenskej republiky:

  1. a) Preprava kuriérskou službou: 3,50 €
  2. b) Preprava kuriérskou službou pri objednávke tovaru v hodnote nad 69 €0,00 €
  3. c) Úhrada v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku+1,00 €

6.4. Cenník prepravy a doručovateľských služieb do zahraničia:

Objednávku, ktorá má byť doručená do zahraničia, nie je možné uhradiť formou dobierky.

  1. a) Doručenie kuriérskou službou na území Českej republiky7,00 €
  2. b) Cenu za doručenie do inej zahraničnej krajiny predávajúci vypočíta kupujúcemu v závislosti od hmotnosti zásielky podľa cenníka prepravcu a uvedie v potvrdení akceptácie objednávky.

6.4. Alternatívou je možnosť bezplatného osobného odberu tovaru na adrese odberného miesta, avšak iba pri platbe vopred a po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán o čase odberu. 

7.     Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci, ktorý uzavrie kúpnu zmluvu s predávajúcim ako súkromná osoba (nie podnikateľ), má v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo e-mailom na info@rozumnehracky.sk.
 Na tento účel môže kupujúci použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prístupný na internetovej stránke predávajúceho a je aj prílohou týchto obchodných podmienok.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.4. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol požitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

7.6.Tovar musí kupujúci  zaslať na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7.8.Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

7.9. Formulár na poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je prístupný na internetovej stránke predávajúceho a je aj prílohou týchto obchodných podmienok.

8.     Záručné podmienky a reklamácie

8.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený mechanicky alebo neodbornou manipuláciou kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri jeho preberaní a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo je tovar neúplný.

8.2. Vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

9.      Záverečné ustanovenia

9.1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych noriem Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev.

9.2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

9.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu.

Prílohy:

Tieto podmienky sú platné od 28.7.2023


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.